Regulamin serwisu

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • Strona Projectbeast.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę Projectbeast.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 • Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, dostępnego za pośrednictwem strony Projectbeast.pl, warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży, a także tryb związanego ze sprzedażą towarów postępowania reklamacyjnego określone zostały w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 • Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony Projectbeast.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 • Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 • Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
  2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
  3. Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 1. DEFINICJE

 

 • FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie Projectbeast.pl, umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
 • REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ – niniejszy regulamin Strony internetowej Projectbeast.pl.
 • REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO – regulamin Sklepu Internetowego dostępnego za pośrednictwem strony Projectbeast.pl.
 • SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: Projectbeast.pl.
 • USŁUGODAWCA – Project Beast Sp. z o.o., adres siedziby: ul. Ostatnia 1C, 31-444 Kraków, adres do doręczeń: ul. Ostatnia 1C, 31-444 Kraków, firma wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000726690, NIP: 6751643977, REGON: 369923196, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie: 20000,00 zł, adres poczty elektronicznej: kontakt@projectbeast.pl, tel.: 48 534 385 355.
 • USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.
 • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
 • KONTO – Usługa Elektroniczna umożliwiająca założenie na Stronie konta użytkownika. Konto użytkownika jest to oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 • NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, polegająca na dystrybucji informacji przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. Umożliwia ona wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera, zawierającego informacje handlowe i marketingowe, w tym informacje o produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

 

 1. ZAKRES I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

 • Usługodawca umożliwia nieodpłatne korzystanie za pośrednictwem Strony z Usług Elektronicznych takich jak: Konto, Newsletter, Formularz kontaktowy.
 • Korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza Rejestracji, w którym niezbędne jest podanie danych Usługobiorcy.
 • Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest przez czas nieokreślony. Usługobiorcy przysługuje prawo usunięcia Konta w każdej chwili i bez podania przyczyny, poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@projectbeast.pl lub też pisemnie na adres: ul. Ostatnia 1C, 31-444 Kraków.
 • Korzystanie z Newslettera możliwe jest po podaniu adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera.
 • Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest przez czas nieokreślony. Usługobiorcy przysługuje prawo rezygnacji z Newslettera w każdej chwili i bez podania przyczyny, poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@projectbeast.pl lub też pisemnie na adres: ul. Ostatnia 1C, 31-444 Kraków.
 • Okres, na jaki zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej, polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego, zawierana jest na czas określony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości lub zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
 • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca to:
  1. komputer z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 • Usługobiorcom posiadającym Konto przysługuje prawo umieszczania na Stronie komentarzy dotyczących publikowanych artykułów oraz wystawiania opinii o produktach sprzedawanych w Sklepie.
 • Opinie o produktach mogą wystawiać tylko zalogowani klienci, którzy kupili dany produkt.
 • Usługobiorcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa, Regulaminu Strony oraz zasad netykiety. Zamieszczane na Stronie wpisy nie mogą zawierać:
  1. treści sprzecznych z prawem np. zawierających groźby, obraźliwych, naruszających godność, prywatność lub pozostałe dobra osobiste innych osób, naruszających prawa autorskie i inne dobra prawem chronione;
  2. treści sprzecznych z zasadami współżycia społecznego i z dobrymi obyczajami a w szczególności: wulgarnych, obscenicznych, nienawistnych, agresywnych, dyskryminujących i in. tego rodzaju;
  3. treści propagujących działania prawem zakazane;
  4. treści reklamowych, zawierających spam;
  5. linków prowadzących do stron www zawierających treści, o jakich mowa powyżej, a w szczególności pod lit. a – d;
  6. treści i zachowań łamiących zasady netykiety.
 • Administrator Strony nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisów, umieszczanych przez Usługobiorców.
 • Administrator Strony zastrzega sobie prawo usuwania wpisów łamiących zasady Regulaminu Strony.

 

 1. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

 • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@projectbeast.pl lub też pisemnie na adres: ul. Ostatnia 1C, 31-444 Kraków.
 • Zgłaszając reklamację należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 • Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 • Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny, podany przez Usługobiorcę sposób.

 

 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

 • Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem Projectbeast.pl korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością Project Beast Sp. z o.o. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony Projectbeast.pl, bez zgody Usługodawcy.
 • Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony Projectbeast.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 • W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.