Polityka prywatności

Poniżej przedstawiamy specyfikę działania strony Projectbeast.pl i podstawowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, zgodne z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz plików cookies. Wyjaśnia również jakie dane i w jaki sposób są przez nas wykorzystywane, a także komu i na jakiej podstawie możemy je przekazać.

 

 1. Informacje ogólne

 

 • Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: Projectbeast.pl
 • Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych, decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych, jest: Project Beast Sp. z o.o. ul. Ostatnia 1C, 31-444 Kraków.
 • Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora to: kontakt@projectbeast.pl.
 • Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 • Zbieranie, przechowywanie, opracowywanie i udostępnianie danych osobowych w ramach usług świadczonych przez Project Beast Sp. z o. o. podlega przepisom Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 • Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  1. prowadzenie newslettera,
  2. prowadzenie systemu komentarzy,
  3. obsługa zapytań przez formularz kontaktowy,
  4. zawieranie i realizacja umów kupna/sprzedaży,
  5. dochodzenie roszczeń wynikających z umowy,
  6. wykonywanie obowiązków prawnych (np. wystawianie i przechowywanie faktur, udzielanie odpowiedzi na reklamacje),
  7. przygotowywanie, pakowanie, wysyłka towarów,
  8. realizacja zamówionych usług,
  9. windykacja należności,
  10. prezentacja oferty lub informacji (handlowych i marketingowych).
 • Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:
  1. dobrowolnie podane w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 • W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

 

 1. Ogólne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

 • Zgodnie z rozporządzeniem RODO przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem wtedy, kiedy co najmniej jeden z poniższych warunków jest spełniony:
  1. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych,
  2. przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą lub do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, na żądanie tej osoby,
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
  4. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
 • RODO wprowadza tzw. zasadę minimalizacji danych osobowych. Przetwarzanie danych powinno więc zostać ograniczone do takich danych, bez których nie można osiągnąć celu przetwarzania danych.
 • Zgoda na przetwarzanie danych nie jest konieczna, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy. Administrator danych zgodnie z RODO ma prawo do przetwarzania danych osobowych niezbędnego do wykonania umowy.
 • Zgody wymaga:
  1. przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. reklam za pomocą poczty elektronicznej,
  2. wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego, np. wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej.
 • Zapisując się do newslettera, korzystając z formularza kontaktowego oraz zakładając swoje konto na stornie Projectbeast.pl zapoznajesz się z klauzulą o ochronie danych osobowych i decydujesz czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych.
 • W dowolnym momencie możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych.

 

 1. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 

 • Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 • Zgodnie z obowiązującymi obecnie standardami w zakresie przechowywania haseł użytkowników, hasła wprowadzane przy zakładaniu kont w serwisie Projectbeast.pl są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo, co oznacza że nie jest możliwe odwrócenie jej działania i odkodowanie haseł.
 • Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 • W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 • Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

 

 1. Hosting

 

 • Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: linuxpl.com.
 • Dane rejestrowe firmy hostingowej: H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 210.000,00 zł w pełni wpłacony.
 • Pod adresem https://linuxpl.com możesz dowiedzieć się więcej o hostingu i sprawdzić politykę prywatności firmy hostingowej.
 • Firma hostingowa stosuje:
  1. środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa),
  2. adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze),
  3. adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS),
  4. środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring),
  5. środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji),
 • W celu zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności firma hostingowa stosuje rozwiązania organizacyjne (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.).
 • Firma hostingowa powołała Inspektora Ochrony Danych.
 • Firma hostingowa w celu zapewnienia niezawodności technicznej prowadzi logi na poziomie serwera. Zapisowi mogą podlegać:
  1. zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
  2. czas nadejścia zapytania,
  3. czas wysłania odpowiedzi,
  4. nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  5. informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  6. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  7. informacje o przeglądarce użytkownika,
  8. informacje o adresie IP,
  9. informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,
  10. informacje związane z obsługą poczty elektronicznej kierowanej do Operatora oraz wysyłanej przez Operatora.

 

 1. Przekazywanie danych

 

 • W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Do takich grup odbiorców należą:
  1. firma hostingowa na zasadzie powierzenia,
  2. kurierzy,
  3. operatorzy pocztowi,
  4. ubezpieczyciele,
  5. kancelarie prawne i windykatorzy,
  6. banki,
  7. operatorzy płatności,
  8. upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystając z danych realizują cel działania strony,
  9. firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora.
 • Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

 

 1. Czas przetwarzania danych
  • Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości).
  • Czas wykorzystywania danych przez Administratora to:
   1. czas trwania umowy,
   2. czas wykonywania obowiązków prawnych
   3. czas, w którym przepisy prawa (np. podatkowe) nakazują przechowywanie danych,
   4. czas, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy,
   5. czas do momentu wycofania zgody.

 

 1. Twoje prawa
  • Przysługuje Ci prawo do:
   1. dostępu do swoich danych osobowych,
   2. ich sprostowania,
   3. usunięcia,
   4. ograniczenia przetwarzania,
   5. przenoszenia danych.
  • Przysługuje Ci prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym profilowania. Prawo to nie może być jednak wykonane w przypadku istnienia ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 1. Informacje w formularzach

 

 • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe (o ile zostaną one podane).
 • Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 • Serwis, w niektórych przypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. Wówczas adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 • Dane podane w formularzu przetwarzane są zgodnie z funkcją konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst umieszczenia formularza i jego opis w czytelny sposób informują do czego on służy.

 

 1. Logi Administratora

 

 • Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu.
 • Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

 

 1. Istotne techniki marketingowe

 

 • Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 • Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 • Operator korzysta z piksela Facebooka. Technologia ta powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) otrzymuje informację, że dana zarejestrowana w serwisie Facebook osoba, korzysta z serwisu Projectbeast.pl. Facebook w dalszych analizach bazuje na danych, wobec których sam jest administratorem, a Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa ta bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 • Operator stosuje rozwiązania automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników. W konsekwencji użytkownik po odwiedzeniu konkretnej podstrony może np. otrzymać automatycznie przesłanego maila, o ile wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

 

 1. Informacja o plikach cookies

 

 • Serwis korzysta z plików cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 • Pliki cookies wykorzystywane są m.in. w celu utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w opisanych technikach marketingowych (pkt. 9).
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. W ustawieniach przeglądarki możliwe jest także automatyczne zablokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.